تبلیغات
دانلود رایگان کتاب های ریاضی، جزوه ریاضی ، تفریحی ، بازی،سرگرمی ، سخن بزرگان - تفاوت رشته ریاضی محض و ریاضی کاربردی و وضعیت انها در اینده

شارژ ایرانسل

فال حافظ

  ..  
   
   
  منوی اصلی
لینکهای سریع

  موضوعات
بازی انلاین ریاضی
توایع مختلط
روشهای مطالعه
فیلم و کلیپ
ابتدایی
خودرو
مشخصات فنی خودرو
+ریاضی راهنمایی+
سرگرمی و ریاضی
بازی های جالب انلاین ریاضی+
ازدواج
سبک زندگی
تست روانشناسی
آموزشی
دکتری
نمونه کارنامه
منابع و دروس رشته ها برای ارشد
هوش
جملات الهام بخش
پزشکی
تکنولوژی و ای تی
انیمیشن
خواندنی های جالب
عاشقانه
زنگ تفریح(اخبار و اطلاعات)
زنگ تفریح ریاضی(خنده بازار)
عکسسسسس WOW
المپیاد
تحقیق در عملیات
++دبیرستان++
حساب دیفرانسیل و انتگرال
معادلات دیفرانسیل
ریاضی مهندسی
ریاضی عمومی
مبانی علوم ریاضی
فلسفه ریاضی
آنالیز مختلط
انالیز ریاضی
انالیز حقیقی
آنالیز عددی
ریاضیات گسسته
ترکیبیات
نظریه گراف
نظریه اعداد
امار و احتمال
هندسه
هندسه هذلولوی
جبر
جبر مجرد
توپولوژی
مفاهیم پایه ریاضی
معماهای ریاضی
فرمول های ریاضی
مثلثات
مقالات ریاضی
دانسنی های ریاضی
کاربرد ریاضیات
رشته ریاضی
نرم افزار های ریاضی
عجایب ریاضی
مطالب ریاضی
اموزش نرم افزار های ریاضی
++کنکور++
نرم افزار موبایل
ازمون های بین المللی
سری فوریه و تبدیل لاپلاس
جملات مشاهیر و بزرگان
سوالات ریاضی دوستان

 

آرشیو ماهانه
تیر 1395
دی 1392
شهریور 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان

  تفاوت رشته ریاضی محض و ریاضی کاربردی و وضعیت انها در اینده
مطالب مرتبط: رشته ریاضی
رشتة ریاضی محض:

تصوركنیدریاضیات مانندیك پیكرانسان باشدكه نخاعی داردوتمام سیستم عصبی ازاین نخاع راست ومستقیم منشعب شده.ریاضیات ازشمارش توسط انگشتان دست آغازشده ودرمسیری مستقیم وروبه جلوبه شناخت اعدادحقیقی Rمی پردازدتمامدروس ریاضی محض روی این مسیر مستقیم قراردارند.آنالیز به طور مستقیم به بررسی R میپردازد.جبر با ارائةمدلهایی كلی ترازR به بررسی مجموعه هایی می پردازدكه دارای اعضایی غیرازR اعدادهستندولی دراین بررسی به دنبال خواصی است كه برR حاكم است توپولوژی نیزهمینطوراست واماهندسه یعنی ساختن فضای n بعدیRˆ n وبررسی آنهاومسلمابررسی آنهابه شناختR نیازدارد.باتوجه به مطالب هندسه می فهمیم ریاضی سالهاجلوترازسایرعلوم درحركت است وهمیشه درطول تاریخ همینطوربوده.نتایجی كه درریاضی كسب میشوند،سالهاتجربه درخلوت یك دانشمندعلوم دیگركه درحال دست وپنجه نرم كردن بایك سوال است كه ذهنش راپركرده،به فریاداومی رسند.آنچه كه ازفارغ التحصیلان عالی ریاضیات محض انتظارمی رود همكاری بادانشمندان سایر علوم در حل مسایل آنهاویافتنی ارتباط بین نتایج ریاضی ونسبتهای آنهاست.این مساله درحال حاضر نیزانجام می شود.واساتیدریاضی ا كم بااساتیدبرخی رشته ها مثل مهندسی برق اشتراك مساعی دارند.بنابراین حتی اساتیدریاضی خودنمی دانندبرخی ازنتایجی كه بدست می آورندكجابه كارخواهدرفت فقط می دانند اینهاحقایقی زنده دراین عالم هستند.واقعیت این است كه یك كارشناس ریاضی محض چنانچه ادامه تحصیل ندهدتنهامی توانددروس ریاضی دبیرستان راتدریس كندیعنی كاری كه ازفارغ التحصیلان گرایش دبیری انتظارمی رود.جالب است بدانیدهنوزدانشمندان قطره ای از R رابیشترنیافته اندوامادروسی مثل نظریة اعداد،ریاضیات گسسته ،گراف،معادلات، دیفرانسیل آنالیز عددی و...اینها خارج ازمسیرآن نخاع هستنداینهاانشعابات آن نخاع هستند.كه مجال پرداختن به آنهانیست.ریاضیات دبیرستان ودانشگاه تفاوت زیادی دارند.

رشته ریاضی كاربردی:

این رشته درارتباط بارشته های ریاضی،صنایع وكامپیوترمی باشد ودرسهای مشتركی باهریك ازاین رشته هادارداماباتفاوتهایی به عنوان مثال درس تحقیق درعملیات یكی ازدروس اساسی رشتة مهندسی صنایع است فارغ التحصیلان رشتة مهندسی صنایع ازمطالب وقضایای ارائه شده دراین درس درمسایلی چون بهینه سازی درصنعت استفاده می كننداما فارغ التحصیلان ریاضی كاربردی كه باروش بنیادی اثبات آشنا هستندبه خاطر مطالعةدروس ریاضی به مطالعةقضایای تحقیق درعملیات برای بسط وتوسعةآنها وافزایش كارایی این قضایا بپردازدكه این امربیشتردرسطوح بالا ومقاطع كارشناسی ارشدودكتری انجام میشودواقعیت این است كه یك كارشناس ریاضی كاربردی چنانچه ادامه تحصیل ندهدنه یك مهندس صنایع است ونه یك مهندس كامپیوتروتنها كاراوتدریس دروس ریاضی دبیرستان خواهدبودیعنی كاری كه ازفارغ التحصیل گرایش دبیری انتظار می رودنكتة دیگر اینكه امكان ادامه تحصیل دررشته های مهندسی صنایع وكامپیوتربرای فارغ التحصیلان كارشناس ریاضی كاربردی وجوددارد . ریاضیات كاربردی بررسی مسایل مروری در R است وازاین لحاظ هركدام ازشاخه های آن مثل آنالیزعددی وتحقیق درعملیات و….یكی ازانشعابات نخاع ریاضی است واماواقعیتهایی كه برحیات ریاضی وریاضی خوان در جامعه ماحاكم است (به دانش آموزانی كه می خواهند قدم دراین راه بگذارندتوصیه می شود) آنچه اكنون می آوریم ازآنچه تاكنون آورده ایم نتیجه می شود،ولی به دلیل اهمیت آن به طورمجزادراینجامی آوریم.چنانچه بخواهید درمقطع كارشناسی باقی بمانید،كاری بجزتدریس نخواهیدداشت بنابراین اگرچنین چیزی راانتخاب می كنید بهتراست رشته دبیری ریاضی وحتی المقدوربورسیه آموزش وپرورش راانتخاب كنید.وچنانچه می خواهیدادامه دهیدتارسیدن به انتهای مسیروشروع تحقیق وپژوهش بایدبی هیچ حمایت مادی وتنهاباتكیه بركارخودتان واقعلا تدریس آنهم بی حمایت بایدارائه دهید.اگربه دنبال مادیات هستید،این رشته راانتخاب نكنید.درواقع بدانیدتقریباارتباط بین مادیات وتحصیل درتمام رشته هاناچیزست-درشرایط امروز-پیشنهادمااین است،حرفه ای بیاموزیدودركنارتحصیل بنیادمادی زندگی خویش رابسازید. ریاضی دان كاربردی برای بسط وتوسعه علوم ریاضی موردنیازرشته های ذكرشده خواهدشد،دروسی كه این گرایش به ان می پردازدبه طورمختصر شرح داده می شود:

آنالیزعددی: این درس روش های حل عددی برخی مسایل رانشان می دهدكه ازراه كلی به سختی قابل حل هستندویاقابل حل نیستند این روش ها مقدار تقریبی برای مساله به دست می دهندمثلا برای محاسبة انتگرال معینی یك تابع پیچیده كه نتوان انتگرال نامعین آن راحساب كرده وازقضیة بنیادی استفاده می كنیم وازراه تعریف هم به مشكل برخورد كنیم به ازای عددهای داده شده برای دو سربازه مقدارانتگرال درآن بازه به طور تقریبی محاسبه می شود.تحقیق درعملیات: برای محاسبة max و min یك تابع مقدار بهینه رابرای مسایل مختلف ازطریق محاسباتی كه دراین درس ارائه می شود می توان یافت مثلا فاكتورهای مختلفی كه در سود یك شركت دخیل هستند رابررسی می كند تاباانتخاب درست ازمقادیر این فاكتورها به ماكزیمم سود برسیم.شاخه های این گرایش درمقطع كارشناسی ارشد عبارتند از: آمار، تحقیق درعملیات، آنالیز عددی .

بنابراین ریاضی محض وكاربردی حتی دردروس خاص گرایشها، هم اشتراكاتی دارند درواقع دروس زیر بیشترتمایل به محض دارند: مبانی ریاضی- انالیزها-جبرها-هندسه ها-توپولوژی وتوپولوژی جبری-توابع مختلط وجبرخطی-نظریة اعداد-منطق ودروس زیر كاربردی به حساب می آیند:برنامه نویسی-آنالیز عددی-تحقیق درعملیات ها-ساختمان داده ها-فرایندهای تصادفی-آمارها-گراف ریاضیات گسسته-نظریةمعادلات دیفرانسیل.

برچسب ها : تفاوت ریاضی محض و ریاضی کاربردی-


نوشته شده توسط M R در دوشنبه 27 خرداد 1392

نظرات (

 

مطالب پیشین

» بازی انلاین ریاضی/جورچین جمع اعداد ریاضی
» کلاس NP و NP-complete ها به همراه پاور پوینت ارائه شده توسط خودم + یک کلیپ آموزشی
» منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی سال 93+تغییرات
» جزوه تایپ شده معادلات دیفرانسیل
» دانلود کتاب توپولوژِی ترجمه شده به زبان فارسی - توپولوژی نخستین درس مانکرز
» نظریه آشوب :
» سوالات ازمون ارشد 92
» تفاوت رشته ریاضی محض و ریاضی کاربردی و وضعیت انها در اینده
» منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی
» اثباتی جالب و بسیار اسان برای پارادکس راسل
» درسنامه ترکیبیات - ریاضی 2
» دانلود کتاب انالیز ریاضی pugh (پیو) به زبان لاتین ! فوق العاده !
» یادگیری انتگرال -جزوه انتگرال-انتگرال خور -شیوه های انتگرال گیری
» دانلود کتاب توابع یک متغیره جان بی کانوی Conway جلد اول و دوم+حل المسائل جلد اول کانوی
» اصول اقلیدس و اصل توازی
» مقاله هندسه -هندسه دوجینی و موسیقی
» زیبایی ریاضیات-ریاضیات زندگی !
» هرم و عجایب ان
» روش های طلایی درس خواندن ! موفقیت در فهم مطالب و به یادسپاری انها
» مطالعه به روش PQRST
» مجموعه متناهی با اندازه نامعلوم
» تعاریفی از همنهشتی و تئوری اعداد + مثال
» اولین هیولای دنیا - اولین مانستر تراک الکتریکی جهان به همراه فیلم
» عجیب ترین نشانه های هوش بالا
» بدون شرح ! عدد 9
» تبلیغ چاپی فوق‌العاده جالب پژو برای کیسه هوا+کلیپ انلاین
» BENZ 2014
» ۱۰ خودرو مفهومی‌که هرگز پایشان به خط تولید باز نشد!
» شتاب 0 تا 100 در کمتر از 2 ثانیه (1.8) نسل جدید بوگاتی !
» معما و تست هوش- روزهای هفته

» لیست کامل مطالب ارسالی


  درباره


در این وب دانلود رایگان کتب،جزوات و نرم افزارهای ریاضی برای مقاطع راهنمایی،دبیرستان،کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا قرار می گیرد و هم چنین برای یکنواخت نشدن وب اخبار و اطلاعات کم یاب و بی نظیری قرار داده شده است،که به شما پیشنهاد می شود این قسمت ها را نیز از دست ندهید....!


از سخنان امام علی (ع):

مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود

مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود

مراقب رفتارت باش که عادتت می‌شود

مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود

مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود.


مدیر وبلاگ: M R  نظرسنجی
کدام برند ؟
  پیوند های روزانه

شخصی
کریستال فونیکس
ریاضیات
انجمن علمی ریاضی دانشگاه صنعتی جندی شاپور
ریاضیـــــــــــــــــــــــات
کتب ریاضی رایگان
تحقیق در عملیات
Google.com
ALEXA.com
کلیک نکن
بازی های انلاین ریاضی
زبان انگلیسی
فرشته یخی
اموزش زبان انگلیسی
ریاضیات الفبای کتاب آفرینش
سرگرمی و خنده
مطالب علمی
شگفتی های ریاضی
با ستاره ها
المپیاد ریاضی
الف مثل المپیاد
MATHKHOONEH
دست نوشته های یک جبریست
دایرکتوری سایت های اموزشی
ریاضی دبیرستان و دانشگاه
رشته های شاخه های ریاضی
سرگرمی های ریاضی
دیدنی ها
اشتی با ریاضی
مباحث متنوع در ریاضی
دست نوشته های یک معلم
دانشجویان ریاضی
ما نه نفر(بچه های ریاضی)
جذابیت های ریاضی
کانون اموزش ریاضیات
ریاضیات دروازه و کلید علوم
دانلود کتب دانشگاه و دبیرستان
دانلود کتب و جزوات ریاضی

.:: لیست کامل پیوندهای روزانه ::.

.:: ارسال پیوند ::.


  آمار بازدید

نویسندگان :
» M R

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :


 

صفحه اصلی |  پست الکترونیک |  اضافه به علاقه مندی ها | ذخیره صفحه | طراح قالب


Powered By mihanblog.com Copyright © 2009 by mathbook
Design By : wWw.Theme-Designer.Com