تبلیغات
دانلود رایگان کتاب های ریاضی، جزوه ریاضی ، تفریحی ، بازی،سرگرمی ، سخن بزرگان

شارژ ایرانسل

فال حافظ

  ..  
   
   
  منوی اصلی
لینکهای سریع

  موضوعات
بازی انلاین ریاضی
توایع مختلط
روشهای مطالعه
فیلم و کلیپ
ابتدایی
خودرو
مشخصات فنی خودرو
+ریاضی راهنمایی+
سرگرمی و ریاضی
بازی های جالب انلاین ریاضی+
ازدواج
سبک زندگی
تست روانشناسی
آموزشی
دکتری
نمونه کارنامه
منابع و دروس رشته ها برای ارشد
هوش
جملات الهام بخش
پزشکی
تکنولوژی و ای تی
انیمیشن
خواندنی های جالب
عاشقانه
زنگ تفریح(اخبار و اطلاعات)
زنگ تفریح ریاضی(خنده بازار)
عکسسسسس WOW
المپیاد
تحقیق در عملیات
++دبیرستان++
حساب دیفرانسیل و انتگرال
معادلات دیفرانسیل
ریاضی مهندسی
ریاضی عمومی
مبانی علوم ریاضی
فلسفه ریاضی
آنالیز مختلط
انالیز ریاضی
انالیز حقیقی
آنالیز عددی
ریاضیات گسسته
ترکیبیات
نظریه گراف
نظریه اعداد
امار و احتمال
هندسه
هندسه هذلولوی
جبر
جبر مجرد
توپولوژی
مفاهیم پایه ریاضی
معماهای ریاضی
فرمول های ریاضی
مثلثات
مقالات ریاضی
دانسنی های ریاضی
کاربرد ریاضیات
رشته ریاضی
نرم افزار های ریاضی
عجایب ریاضی
مطالب ریاضی
اموزش نرم افزار های ریاضی
++کنکور++
نرم افزار موبایل
ازمون های بین المللی
سری فوریه و تبدیل لاپلاس
جملات مشاهیر و بزرگان
سوالات ریاضی دوستان

 

آرشیو ماهانه
تیر 1395
دی 1392
شهریور 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان

  سوالات ازمون ارشد 92

نوشته شده توسط M R در دوشنبه 27 خرداد 1392

نظرات (

  تفاوت رشته ریاضی محض و ریاضی کاربردی و وضعیت انها در اینده
مطالب مرتبط: رشته ریاضی
رشتة ریاضی محض:

تصوركنیدریاضیات مانندیك پیكرانسان باشدكه نخاعی داردوتمام سیستم عصبی ازاین نخاع راست ومستقیم منشعب شده.ریاضیات ازشمارش توسط انگشتان دست آغازشده ودرمسیری مستقیم وروبه جلوبه شناخت اعدادحقیقی Rمی پردازدتمامدروس ریاضی محض روی این مسیر مستقیم قراردارند.آنالیز به طور مستقیم به بررسی R میپردازد.جبر با ارائةمدلهایی كلی ترازR به بررسی مجموعه هایی می پردازدكه دارای اعضایی غیرازR اعدادهستندولی دراین بررسی به دنبال خواصی است كه برR حاكم است توپولوژی نیزهمینطوراست واماهندسه یعنی ساختن فضای n بعدیRˆ n وبررسی آنهاومسلمابررسی آنهابه شناختR نیازدارد.باتوجه به مطالب هندسه می فهمیم ریاضی سالهاجلوترازسایرعلوم درحركت است وهمیشه درطول تاریخ همینطوربوده.نتایجی كه درریاضی كسب میشوند،سالهاتجربه درخلوت یك دانشمندعلوم دیگركه درحال دست وپنجه نرم كردن بایك سوال است كه ذهنش راپركرده،به فریاداومی رسند.آنچه كه ازفارغ التحصیلان عالی ریاضیات محض انتظارمی رود همكاری بادانشمندان سایر علوم در حل مسایل آنهاویافتنی ارتباط بین نتایج ریاضی ونسبتهای آنهاست.این مساله درحال حاضر نیزانجام می شود.واساتیدریاضی ا كم بااساتیدبرخی رشته ها مثل مهندسی برق اشتراك مساعی دارند.بنابراین حتی اساتیدریاضی خودنمی دانندبرخی ازنتایجی كه بدست می آورندكجابه كارخواهدرفت فقط می دانند اینهاحقایقی زنده دراین عالم هستند.واقعیت این است كه یك كارشناس ریاضی محض چنانچه ادامه تحصیل ندهدتنهامی توانددروس ریاضی دبیرستان راتدریس كندیعنی كاری كه ازفارغ التحصیلان گرایش دبیری انتظارمی رود.جالب است بدانیدهنوزدانشمندان قطره ای از R رابیشترنیافته اندوامادروسی مثل نظریة اعداد،ریاضیات گسسته ،گراف،معادلات، دیفرانسیل آنالیز عددی و...اینها خارج ازمسیرآن نخاع هستنداینهاانشعابات آن نخاع هستند.كه مجال پرداختن به آنهانیست.ریاضیات دبیرستان ودانشگاه تفاوت زیادی دارند.

رشته ریاضی كاربردی:

این رشته درارتباط بارشته های ریاضی،صنایع وكامپیوترمی باشد ودرسهای مشتركی باهریك ازاین رشته هادارداماباتفاوتهایی به عنوان مثال درس تحقیق درعملیات یكی ازدروس اساسی رشتة مهندسی صنایع است فارغ التحصیلان رشتة مهندسی صنایع ازمطالب وقضایای ارائه شده دراین درس درمسایلی چون بهینه سازی درصنعت استفاده می كننداما فارغ التحصیلان ریاضی كاربردی كه باروش بنیادی اثبات آشنا هستندبه خاطر مطالعةدروس ریاضی به مطالعةقضایای تحقیق درعملیات برای بسط وتوسعةآنها وافزایش كارایی این قضایا بپردازدكه این امربیشتردرسطوح بالا ومقاطع كارشناسی ارشدودكتری انجام میشودواقعیت این است كه یك كارشناس ریاضی كاربردی چنانچه ادامه تحصیل ندهدنه یك مهندس صنایع است ونه یك مهندس كامپیوتروتنها كاراوتدریس دروس ریاضی دبیرستان خواهدبودیعنی كاری كه ازفارغ التحصیل گرایش دبیری انتظار می رودنكتة دیگر اینكه امكان ادامه تحصیل دررشته های مهندسی صنایع وكامپیوتربرای فارغ التحصیلان كارشناس ریاضی كاربردی وجوددارد . ریاضیات كاربردی بررسی مسایل مروری در R است وازاین لحاظ هركدام ازشاخه های آن مثل آنالیزعددی وتحقیق درعملیات و….یكی ازانشعابات نخاع ریاضی است واماواقعیتهایی كه برحیات ریاضی وریاضی خوان در جامعه ماحاكم است (به دانش آموزانی كه می خواهند قدم دراین راه بگذارندتوصیه می شود) آنچه اكنون می آوریم ازآنچه تاكنون آورده ایم نتیجه می شود،ولی به دلیل اهمیت آن به طورمجزادراینجامی آوریم.چنانچه بخواهید درمقطع كارشناسی باقی بمانید،كاری بجزتدریس نخواهیدداشت بنابراین اگرچنین چیزی راانتخاب می كنید بهتراست رشته دبیری ریاضی وحتی المقدوربورسیه آموزش وپرورش راانتخاب كنید.وچنانچه می خواهیدادامه دهیدتارسیدن به انتهای مسیروشروع تحقیق وپژوهش بایدبی هیچ حمایت مادی وتنهاباتكیه بركارخودتان واقعلا تدریس آنهم بی حمایت بایدارائه دهید.اگربه دنبال مادیات هستید،این رشته راانتخاب نكنید.درواقع بدانیدتقریباارتباط بین مادیات وتحصیل درتمام رشته هاناچیزست-درشرایط امروز-پیشنهادمااین است،حرفه ای بیاموزیدودركنارتحصیل بنیادمادی زندگی خویش رابسازید. ریاضی دان كاربردی برای بسط وتوسعه علوم ریاضی موردنیازرشته های ذكرشده خواهدشد،دروسی كه این گرایش به ان می پردازدبه طورمختصر شرح داده می شود:

آنالیزعددی: این درس روش های حل عددی برخی مسایل رانشان می دهدكه ازراه كلی به سختی قابل حل هستندویاقابل حل نیستند این روش ها مقدار تقریبی برای مساله به دست می دهندمثلا برای محاسبة انتگرال معینی یك تابع پیچیده كه نتوان انتگرال نامعین آن راحساب كرده وازقضیة بنیادی استفاده می كنیم وازراه تعریف هم به مشكل برخورد كنیم به ازای عددهای داده شده برای دو سربازه مقدارانتگرال درآن بازه به طور تقریبی محاسبه می شود.تحقیق درعملیات: برای محاسبة max و min یك تابع مقدار بهینه رابرای مسایل مختلف ازطریق محاسباتی كه دراین درس ارائه می شود می توان یافت مثلا فاكتورهای مختلفی كه در سود یك شركت دخیل هستند رابررسی می كند تاباانتخاب درست ازمقادیر این فاكتورها به ماكزیمم سود برسیم.شاخه های این گرایش درمقطع كارشناسی ارشد عبارتند از: آمار، تحقیق درعملیات، آنالیز عددی .

بنابراین ریاضی محض وكاربردی حتی دردروس خاص گرایشها، هم اشتراكاتی دارند درواقع دروس زیر بیشترتمایل به محض دارند: مبانی ریاضی- انالیزها-جبرها-هندسه ها-توپولوژی وتوپولوژی جبری-توابع مختلط وجبرخطی-نظریة اعداد-منطق ودروس زیر كاربردی به حساب می آیند:برنامه نویسی-آنالیز عددی-تحقیق درعملیات ها-ساختمان داده ها-فرایندهای تصادفی-آمارها-گراف ریاضیات گسسته-نظریةمعادلات دیفرانسیل.

برچسب ها : تفاوت ریاضی محض و ریاضی کاربردی-


نوشته شده توسط M R در دوشنبه 27 خرداد 1392

نظرات (

  منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی
مطالب مرتبط: منابع و دروس رشته ها برای ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

رشته ریاضی یکی از مهم‌ترین رشته‌های علوم پایه می‌باشد که هدف اصلی آن تربیت متخصصانی برای آموزش و پژوهش در زمینه‌های گوناگون ریاضی در بخش‌های مختلف می‌باشد‌. مقطع کارشناسی شامل سه گرایش محض ،کاربردی و دبیری و در مقطع کارشناسی ارشد شامل سه گرایش محض، کاربردی و آموزش ریاضی می‌باشد. که دانشکده‌ها و گروه‌‌های ریاضی اکثر دانشگاه‌ها یک، دو و برخی هر سه گرایش را دارا می‌باشد‌. در زیر ابتدا اهداف هر یک از این گرایش‌ها سپس رشته‌های مورد قبول- ضرایب هر درس در آزمون سراسری و در آخرتعداد پذیرش در دانشگاه‌های مختلف آمده است‌.


۱- ریاضی محض: تربیت متخصصان جامع در علم ریاضی که آمادگی لازم را برای ادامه تحصیل در جهت اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی داشته باشند.
۲- ریاضی کاربردی: تربیت کارشناسان چندجانبه دارای اندوخته کافی از دانش ریاضی که توانایی تحلیل کمی‌از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه‌ریزی را کسب نموده و نیز توانایی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشند.
۳- آموزش ریاضی: آشنایی با تشکیلات عمدة آموزش ریاضی، شرایط و عوامل مؤثر در تغییرات کمی‌برنامه‌های ریاضی، مقایسه نظام‌‌های آموزشی مکلف، بررسی تاثیر افکار جورج پولیا بر آموزش و یادگیری حل مسئله و نقش او در شکل‌گیری این فرآیند.
آزمون ورود به‌ این دوره برای هر سه گرایش به صورت هماهنگ توسط سازمان سنجش آموزش کشور طی یک مرحله (صبح و بعداز ظهر) و توسط دانشگاه آزاد اسلامی‌طی یک مرحله برگزار می‌گردد.

منابع پیشنهادی برای مطالعه !

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ، -زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبان تخصصی
۱-زبان تخصصی رشته ریاضی. ۲- زبان تخصصی دکتر نیکوکار.
ریاضی عمومی:
حساب دیفرانسیل و انتگرال: ۱-توماس (ویرایش ۱۰) ۲- سیلورمن (خاص) ۳- آپوستل ۴- مسائل آنالیز ریاضی(ب. پ. دمیدودویچ) ترجمة پرویز شهریاری
معادلات دیفرانسیل: 
۱- معادلات دیفرانسیل: ۱- بویس ۲- سیمونز ۳- دکتر نیکوکار ۴- دکتر کرایه‌چیان
احتمالات: 
۱- آمار ریاضی، جان‌فروند ۲- مبانی احتمال، شلدون راس. ترجمة دکتر پارسیان و دکتر همدانی(ویرایش جدید)
توابع مختلط: 
۱- توابع مختلط، چرچیل ۲- سیلورمن ۳- ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد (۲) کریت سینک، مترجم دکتر شیدفر
جبر ۱:
۱- جبر فرالی جلد (۱ و ۲) ۲- مباحثی در جبر هرشتاین ۳- مباحثی در نظریه گروه‌های متناهی نوشته، دکتر علیرضا جمالی ۴- Algebra – Bathacharia  (برای شروع کتاب جبر پوران پژوهش به نظرم مناسبه .) 5- کتاب جبر دکتر سالم کار از دانشگاه شهید بهشتی
آنالیز ریاضی ۱ و ۲ :
۱- آنالیز ریاضی رودین+ انالیز پوران پژوهش (مکمل همدیگه) ۲- آنالیز ریاضی بارتل. ۳- آنالیز ریاضی ، اپوستل ۴- توپولوژی عمومی ، مانکرز ۵ – مثال‌های نقض در آنالیز کلیاوم 
آنالیز عددی:
۱- آنالیز عددی (۱) دکتر بابلیان ، انتشارات دانشگاه پیام نور. ۲- آنالیز عددی: مؤلف کندال اتکینسون ، ترجمه: دکتر مهدی دهقان و همکاران
جبر خطی: 
۱- جبر خطی،‌هافمن۲- جبر خطی، اونان
منبع تستی:
سؤال‌های آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی نشر کتاب دانشگاهی یا نشر گسترش علوم پایه
منابع زیر (علاوه بر منابع فوق) برای آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است.
مبانی‌ریاضی: 
۱- مبانی ریاضی، تالیف لین و لین .
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی:
۱- برنامه‌سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسایل نمونه الیوت کافمن، مترجم لیدا جواهر قلم و فرنگیس شاکری
۲- تئوری و مسایل برنامه‌نویسی با C گاتفرید مترجم: شادمان پور
۳- برنامه‌نویسی به زبان پاسکال – مهندس جعفرنژادقمی
تحقیق در عملیات:
۱ –تحقیق در عملیات بازارا. ۲- تحقیق در عملیات ۱، دانشگاه پیام نور، جهانشاهلو.
آموزش ریاضی:
۱- چگونه مسئله را حل کنیم، جورج پولیا، ترجمه احمد آرام. ۲- خلاقیت ریاضی، جورج پولیا، ترجمه پرویز شهریاری. ۳- روان شناسی پرورشی، دکتر سیف.
۴- آموزش تدریس ریاضی دبیرستان ، جان کولب، ترجمه جواد همدانی زاده


برچسب ها : منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی-ریاضی محض-ریاضی کاربردی-منابع کنکور ارشد رشته ها-


نوشته شده توسط M R در دوشنبه 27 خرداد 1392

نظرات (

  اثباتی جالب و بسیار اسان برای پارادکس راسل
مطالب مرتبط: مطالب ریاضیاگر مجموعه ها را به دو دسته ی متعارف و نامتعارف تقسیم كنیم (مجموعه هایی را كه خودشان عضو خودشان نباشند متعارف گوییم مثل مجموعه ی اعداد طبیعی و مجموعه هایی را كه خودشان عضو خودشان باشند نامتعارف گوییم مثل مجموعه ی مفاهیم انتزاعی كه خود این مجموعه یك مفهوم انتزاعی میباشد پس عضو خودش هم هست )حال اگر مجموعه ای مثل مجموعه ی Aرا در نظر بگیریم در اینصورت این مجموعه یا متعارف است یا نا متعارف .اگر مجموعه ی Aرا متعارف فرض كنیم دراین صورت باید یكی از عضو های خودش باشد (همه ی مجموعه های متعارف را در مجموعه یAجمع كردیم )ولی اگر مجموعه ی Aیكی از عضوهای خودش باشد طبق تعریفی كه كردیم باید نا متعارف باشد . اگر هم مجموعه ی Aرا یك مجموعه ی نامتعارف فرض كنیم باید بتواند یكی از عضو های خودش باشد در حالی بین عضو های مجموعه ی Aتنها مجموع ه های متعارف وجود دارد و یك مجموعه ی نا متعارف نمی تواند عضو ان باشد

در مورد مجموعه ی Aبه یك تناقض منطقی برمیخوریم این مجموعه نه میتواند متعارف باشد نه نا متعارف و این همان پارادكس راسل میبا شد كه  میگوید مجموعه ی تمام مجموعه وجود ندارد


برچسب ها : اثبات پارادوکس راسل-پارادوکس راسل-ریاضی محض-ریاضی کاربردی-


نوشته شده توسط M R در دوشنبه 27 خرداد 1392

نظرات (

  درسنامه ترکیبیات - ریاضی 2

نوشته شده توسط M R در یکشنبه 13 اسفند 1391

نظرات (

  دانلود کتاب انالیز ریاضی pugh (پیو) به زبان لاتین ! فوق العاده !
مطالب مرتبط: انالیز ریاضی انالیز حقیقی

برای علاقه‌‌مندان به رشته‌ی آنالیز ریاضی کتاب c.c.pugh یک کتاب ایده‌‌ال است. تا جایی که من می‌دانم این کتاب به فارسی ترجمه نشده و تنها نسخه زبان اصلی آن (انگلیسی) موجود می‌باشد. برای یک دانشجوی حرفه‌ای ریاضی! لازم است که تاحد کافی به زبان انگلیسی مسلط باشد یا حداقل انگلیسی ریاضی را خوب بفهمد. منظور از انگلیسی ریاضی به عنوان مثال عباراتی مانند Bijection می‌باشد که در زبان انگلیسی به نگاشت‌های یک به یک و پوشا گفته می‌شود. دانستن این عبارات و اصطلاحات و آشنایی خیلی مقدماتی با زبان انگلیسی کافی است تا به راحتی بتوانید این کتاب را بخوانید. خواندن این کتاب تمرینی است بر این که بتوانید مقالات و کتاب‌های انگلیسی حتی در سطوح بالا را بخوانید و یا خود را برای نوشتن مقالات ریاضی کم کم آماده کنید. منظور من از دانشجوی حرفه‌ای همین بود! برگردیم به مطلب اصلی. کتاب پیو (PUGH) (نخوانید پوق!) یه کتاب کلاسیک آنالیز است و شامل مباحثی مانند دنباله‌ها وسری ها ، توپولوژی مقدماتی، حد و پیوستگی ، مشتق و انتگرال، دنباله توابع ، نظریه اندازه و به طور کلی مباحثی است که همه ما تحت عنوان آنالیز 1 و آنالیز 2 می‌شناسیم. تا اینجا در همه کتاب‌های آنالیز پیدا می‌شود آن‌چه که این کتاب را با کتاب‌های دیگر آنالیز ریاضی متمایز می‌کند اولا در اثبات قضایا نهفته است. قضایا که عوض نمی‌شوند ولی اثبات آن‌ها چنان زیبا ساده و روان توضیح داده می‌شود که خواننده‌ی فراری از ریاضیات را هم علاقه‌مند می‌کند، البته اگر خواننده متنفر از ریاضی بخواهد یک کتاب ریاضی را بخواند!. مطالب کتاب نیز به همین صورت می‌باشد یعنی تک تک جزئیات توضیح داده شده و با رسم شکل نیز سعی شده خواننده به لحاظ شهودی نیز مطلب را درک کند هرچند که می‌دانیم شهود به تنهایی برای اثبات قضایا کافی نیست. نکته مثبت بعدی کتاب تمرین‌های زیاد می‌باشد. تنوع و گستردگی تمرینات بسیار زیاد است و تمامی قسمت‌های کتاب را می‌پوشاند. تمرینات هربخش از تمرینات ساده شروع می‌شوند تا به تمرینات سخت برسند. تمرینات سخت با یک علامت ستاره، خیلی سخت با دو علامت ستاره و فوق العاده سخت با سه علامت مشخص می‌شوند این نوع آخری را خود پیو هم نمی تواند حل کند (خودش در کتاب گفته)! و بعضی از آن‌ها حل نشده هستند! تمرینات این کتاب سالهاست که مورد استفاده در امتحانات آنالیز ریاضی قرار میگیرد به خصوص در دانشگاه هایی مانند شریف. شما اگر بتوانید تمرینات ساده و معمولی این کتاب را (غیر از ستاره دار ها) حل کنید آنالیز ریاضی تان تقریبا کامل است و نیازی به کتاب دیگری ندارید.! اگر زبان انگلیسی شما خوب نیست و یا حوصله خواندن کتاب زبان اصلی را ندارید پس خودتان را از یک کتاب زیبا و ساده! در زمینه‌ی آنالیز ریاضی محروم کرده‌اید! ولی اگر می‌خواهید این کتاب را به هر نحو ممکن بخوانید بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ...:


برچسب ها : انالیز ریاضی pugh-Charles Chapman Pugh-نویسنده-


نوشته شده توسط M R در پنجشنبه 19 بهمن 1391

نظرات ( ادامه مطلب

 

مطالب پیشین

» بازی انلاین ریاضی/جورچین جمع اعداد ریاضی
» کلاس NP و NP-complete ها به همراه پاور پوینت ارائه شده توسط خودم + یک کلیپ آموزشی
» منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی سال 93+تغییرات
» جزوه تایپ شده معادلات دیفرانسیل
» دانلود کتاب توپولوژِی ترجمه شده به زبان فارسی - توپولوژی نخستین درس مانکرز
» نظریه آشوب :
» سوالات ازمون ارشد 92
» تفاوت رشته ریاضی محض و ریاضی کاربردی و وضعیت انها در اینده
» منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی
» اثباتی جالب و بسیار اسان برای پارادکس راسل
» درسنامه ترکیبیات - ریاضی 2
» دانلود کتاب انالیز ریاضی pugh (پیو) به زبان لاتین ! فوق العاده !
» یادگیری انتگرال -جزوه انتگرال-انتگرال خور -شیوه های انتگرال گیری
» دانلود کتاب توابع یک متغیره جان بی کانوی Conway جلد اول و دوم+حل المسائل جلد اول کانوی
» اصول اقلیدس و اصل توازی
» مقاله هندسه -هندسه دوجینی و موسیقی
» زیبایی ریاضیات-ریاضیات زندگی !
» هرم و عجایب ان
» روش های طلایی درس خواندن ! موفقیت در فهم مطالب و به یادسپاری انها
» مطالعه به روش PQRST
» مجموعه متناهی با اندازه نامعلوم
» تعاریفی از همنهشتی و تئوری اعداد + مثال
» اولین هیولای دنیا - اولین مانستر تراک الکتریکی جهان به همراه فیلم
» عجیب ترین نشانه های هوش بالا
» بدون شرح ! عدد 9
» تبلیغ چاپی فوق‌العاده جالب پژو برای کیسه هوا+کلیپ انلاین
» BENZ 2014
» ۱۰ خودرو مفهومی‌که هرگز پایشان به خط تولید باز نشد!
» شتاب 0 تا 100 در کمتر از 2 ثانیه (1.8) نسل جدید بوگاتی !
» معما و تست هوش- روزهای هفته

» لیست کامل مطالب ارسالی


 

( تعداد کل صفحات: 80 )

1 2 3 4 5 6 7 ...

 
  درباره


در این وب دانلود رایگان کتب،جزوات و نرم افزارهای ریاضی برای مقاطع راهنمایی،دبیرستان،کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا قرار می گیرد و هم چنین برای یکنواخت نشدن وب اخبار و اطلاعات کم یاب و بی نظیری قرار داده شده است،که به شما پیشنهاد می شود این قسمت ها را نیز از دست ندهید....!


از سخنان امام علی (ع):

مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود

مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود

مراقب رفتارت باش که عادتت می‌شود

مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود

مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود.


مدیر وبلاگ: M R  نظرسنجی
کدام برند ؟
  پیوند های روزانه

شخصی
کریستال فونیکس
ریاضیات
انجمن علمی ریاضی دانشگاه صنعتی جندی شاپور
ریاضیـــــــــــــــــــــــات
کتب ریاضی رایگان
تحقیق در عملیات
Google.com
ALEXA.com
کلیک نکن
بازی های انلاین ریاضی
زبان انگلیسی
فرشته یخی
اموزش زبان انگلیسی
ریاضیات الفبای کتاب آفرینش
سرگرمی و خنده
مطالب علمی
شگفتی های ریاضی
با ستاره ها
المپیاد ریاضی
الف مثل المپیاد
MATHKHOONEH
دست نوشته های یک جبریست
دایرکتوری سایت های اموزشی
ریاضی دبیرستان و دانشگاه
رشته های شاخه های ریاضی
سرگرمی های ریاضی
دیدنی ها
اشتی با ریاضی
مباحث متنوع در ریاضی
دست نوشته های یک معلم
دانشجویان ریاضی
ما نه نفر(بچه های ریاضی)
جذابیت های ریاضی
کانون اموزش ریاضیات
ریاضیات دروازه و کلید علوم
دانلود کتب دانشگاه و دبیرستان
دانلود کتب و جزوات ریاضی

.:: لیست کامل پیوندهای روزانه ::.

.:: ارسال پیوند ::.


  آمار بازدید

نویسندگان :
» M R

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :


 

صفحه اصلی |  پست الکترونیک |  اضافه به علاقه مندی ها | ذخیره صفحه | طراح قالب


Powered By mihanblog.com Copyright © 2009 by mathbook
Design By : wWw.Theme-Designer.Com